SKK-uts, MyDog Göteborg, 5  januari 2017

Domare: Paul Stanton, Sverige

HANAR VALPKLASS

   

TIKAR VALPKLASS

   

HANAR JUNIORKLASS

HANAR UNGHUNDSKLASS

     

HANAR ÖPPEN KLASS

     

HANAR CHAMPIONKLASS

       

HANAR VETERANKLASS

TIKAR JUNIORKLASS

 

TIKAR UNGHUNDSKLASS

   

TIKAR ÖPPEN KLASS

     

TIKAR CHAMPIONKLASS

     

BIR & BIM valp

BIR & BIM